advocaat
advocaat
advocaat advocaat
U wilt scheiden: Hoe gaat een echtscheding in zijn werk?

Eenzijdig verzoek of gezamenlijk verzoek tot echtscheiding? U kunt de echtscheiding eenzijdig starten met een verzoekschrift bij de rechtbank. In dat geval dient uw advocaat een verzoek in, waarin u de echtscheiding vordert, met mogelijk nog een aantal aanvullende verzoeken zoals omgang, alimentatie en verdeling, etc.

Als u het met elkaar eens bent over hoe u de echtscheiding zakelijk wilt regelen en / of als u het onderling wilt regelen, kunt u ook gezamenlijk een verzoek indienen.

Welke zaken moet u regelen bij echtscheiding?
Bij een echtscheiding is het belangrijk om een drietal zaken goed te regelen. Allereerst een omgangsregeling voor de kinderen. Daarnaast afspraken over alimentatie en kinderbijdragen. En tenslotte de verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen, denk bijvoorbeeld aan het huis, de inboedel, etc.. Bij de verdeling speelt een rol de vraag of u bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen.

Echtscheidingsconvenant
Indien mogelijk kunnen de afspraken worden samengevat in een overeenkomst, convenant genaamd. Deze overeenkomst, het convenant, wordt indien akkoord bevonden door beide echtelieden ondertekend.

Na ondertekening van het convenant, dient de advocaat bij de rechtbank een verzoek in om de echtscheiding uit te spreken. De rechtbank neemt hiervoor ongeveer twee maanden de tijd. Het convenant kan ook achteraf gemaakt worden, dus nadat u al formeel gescheiden bent. Overigens is de echtscheiding pas echt definitief als deze is in geschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar men destijds is gehuwd. Hiervoor moeten partijen een verzoek tot inschrijving ondertekenen en een akte van berusting. Deze laatste houdt in dat partijen akkoord zijn met de scheiding en niet in beroep zullen gaan.

Het convenant kan in de toekomst wel gewijzigd worden middels een verzoek tot wijziging aan de rechter. De omstandigheden kunnen immers veranderen; nieuwe partner, ander inkomen, verhuizing etc.

Welke documenten heeft u nodig voor een echtscheiding?
Voor indiening van het echtscheidingsverzoek hebben wij de volgende stukken nodig:
• Uittreksel uit het GBA van beide partijen:
Het betreft een historisch uittreksel met vermelding nationaliteit: Let op vermelding van de voormalige adresgegevens, nationaliteit en indien van toepassing ook met opgave van gezinssamenstelling uit de gemeente waar men staat ingeschreven
• Huwelijksakte uit de gemeente waar partijen zijn gehuwd
En indien van toepassing:
• Regulier uittreksel GBA van de kinderen
• Geboorteakte van de kinderen uit de gemeente waar de kinderen zijn geboren
• Akte van erkenning uit de gemeente waar de kinderen zijn geboren
Huwelijkse voorwaarden (van de notaris en indien van toepassing)
 
This website in english
Advocaat Amsterdam
020-5312000 tel
info@vanrossem.nl email
Van Rossem Legal Services   34307108
valid xhtml valid 508
  start-paginalocatiealgemene voorwaardencontact-gegevensvrijwaring